< Späť

štatút „Víkend so SlovaKia Auto a Rádiom BEST FM“

Štatút súťaže

Víkend so SlovaKia Auto a Rádiom BEST FM

 

Preambula

Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je:

Názov: ABC produkčná, s.r.o.

Sídlo: Studenohorská 43, 841 03 Bratislava

Poštová: Strojnícka 31, 821 05 Bratislava

IČO: 46 353 330

V zastúpení: Ivana Jančeková, konateľka

Zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 75906/B

 

 1. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 19.9.2016 do 23.9. 2016.

 

 1. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie:
každá fyzická osoba

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ktorá má viac ako 18 rokov
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel
 • s výnimkou:
 • zamestnancov organizátora a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

 

 

 

 1. Podmienky Súťaže

Do žrebovania bude zaradený každý poslucháč, ktorý v dobe trvania súťaže pošle správnu odpoveď na súťažnú otázku.

Súťažnou úlohou poslucháča je pozorne počúvať vysielanie rádia Best FM a správne odpovedať na súťažnú otázku daného dňa, ktorá odznie v rannom programe stanice. Poslucháči musia danú odpoveď poslať formou SMS, a to na číslo 7775, v tvare BESTFM medzera správna odpoveď a kontaktné údaje. Cena spätnej správy je 20 centov.

Odpoveď do Súťaže treba poslať najneskôr v daný deň, a to počas trvania programu Dobré ráno s Petrou a Adamom. Súťažiaci môžu odpoveď na súťažné otázky nájsť na adrese www.slovakiaauto.sk

 1. Žrebovanie

Žrebovanie súťaže bude prebiehať v priestoroch rádia Best FM, vždy počas ranného programu, a to počas každého súťažného dňa.

Výhercovia budú informovaní o výhre telefonicky.

S každým vyžrebovaným výhercom sa vyžrebujú 2 náhradníci.

 1. Identifikácia výhercov

Pre účely identifikácie Účastníka Súťaže (ďalej len „Výherca“) sú rozhodujúce údaje, ktoré sú uvedené v SMS správe, a to ku dňu uskutočnenia žrebovania.

Usporiadateľ Súťaže identifikuje Súťažiaceho podľa občianskeho preukazu Súťažiaceho.

Usporiadateľ má právo vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

 

 1. Výhry

Výhry do Súťaže venovala spoločnosť SlovkaKia Auto, s.r.o., Panónska cesta, Bratislava. Výhrou v Súťaži je osobný automobil značky KIAna víkend, ktorý bude Výhercovi odovzdaný s plnou nádržou. Na každý súťažný deň pripadá jeden model automobilu značky KIA. Vyzdvihnutie automobilu Výhercom prebehne v piatok po 15.00hod. a vrátenie automobilu v pondelok do 10.00hod. Výherca má právo výberu termínu, a to po vzájomnej dohode s predajcom SlovaKia Auto, najneskôr však do 31.12.2016.

Za víkend môže výherca najazdiť maximálne 600km.

 1. Oznámenie výhry

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom telefonátu, na telefónne číslo, ktoré uviedol v SMS správe, registračnom formulári, v maily alebo v telefónnom odkaze, súťaže zástupcom Usporiadateľa alebo Organizátora, prípadne nimi poverenou treťou osobou. V prípade, že sa nepodarí Výhercovi dovolať do 30 minút od uskutočnenia žrebovania, bude kontaktovaný prvý náhradník. To isté platí, aj keď sa nepodarí dovolať náhradníkovi. Výhercovia súťaže budú zverejnení na internetovej stránke www.bestfm.sk.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník vyžrebovaný v prvom poradí. Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí. Následne výhra prepadáva v prospech Usporiadateľa.

 1. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje registrovaním v hre Organizátorovi a Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho meno a priezvisko, telefónne číslo alebo email môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Účastník registrovaním v hre ďalej udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi a Organizátorovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi a Organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

 1. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke www.bestfm.sk.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave dňa 19.9.2016prihlás sa k odberu newslettra

Zaujíma Vás všetko o rádiu Best FM? Chcete mať informácie o novinkách, akciách a zaujímavostiach?

Napíšte nám svoju emailovú adresu a zaradíme Vás do zoznamu odberateľov newslettra.


MAJ NAJLEPšIE INFO